241 Montura Way, Novato, CA. Photo 1 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 2 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 3 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 4 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 5 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 6 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 7 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 8 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 9 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 10 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 11 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 12 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 13 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 14 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 15 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 16 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 17 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 18 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 19 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 20 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 21 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 22 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 23 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 24 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 25 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 26 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 27 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 28 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 29 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 30 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 31 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 32 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 33 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 34 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 35 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 36 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 37 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 38 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 39 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 40 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 41 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 42 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 43 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 44 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 45 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 46 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 47 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 48 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 49 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 50 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 51 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 52 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 53 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 54 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 55 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 56 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 57 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 58 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 59 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 60 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 61 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 62 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 63 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 64 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 65 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 66 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 67 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 68 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 69 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 70 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 71 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 72 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 73 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 74 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 75 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 76 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 77 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 78 of 79.
241 Montura Way, Novato, CA. Photo 79 of 79.

241 Montura Way

Novato, CA
For Sale: $1,999,950
5 Beds, 3 ½ Baths
5,199 sq ft
241 Montura Way
1/79
1